Zarządzenie Nr 0050.50.2024
Burmistrza Sulechowa

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Sulechowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sulechowa


Wojciech Sołtys

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.50.2024
Burmistrza Sulechowa
z dnia 19 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ SULECHOWA
ogłasza konkurs na stanowisko:
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach
z siedzibą: ul Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice

I.  Organ prowadzący: Gmina Sulechów.

II.  Nazwa i adres placówki:

Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach w skład której wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny, ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice.

III.  Wskazanie wymagań wobec kandydatów:

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

IV.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach, ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2023 poz. 342 z późn. zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 poz. 984 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora – wzór oświadczenia załączony do niniejszego ogłoszenia.

V.  Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane:

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ofercie.

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VI.  Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach”

w terminie do 7 marca 2024 r. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów:

– poniedziałek od 715 do 1600

– wtorek, środa, czwartek od 715 do 1515

– piątek od 715 do 1430

lub listem poleconym na adres:

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

W przypadku wysłania dokumentów pocztą za datę doręczenia uważa się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego Sulechów.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VII.  Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia  postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Sulechowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci powiadomieni zostaną pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Informacji w zakresie ww. konkursu udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Sulechów tel. 68 385 11 53, 68 385 11 04, 68 385 11 44.