Nasza szkoła wzięła udział w programie rządowym „Aktywna Tablica”, dzięki czemu pozyskała wiele pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród otrzymanych pomocy znalazły się programy do pracy z uczniami z problemami emocjonalnymi, autyzmem, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, koncentrację i pamięć, percepcję wzrokowo-słuchową, czy czytanie ze zrozumieniem.

Pomoce są używane na zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Programy wspierają terapię logopedyczną i psychologiczną oraz procesy uczenia się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię).  Warto nadmienić, że oprogramowanie do pracy z uczniami z autyzmem zostało zakupione w zestawie z monitorem interaktywnym. Korzystanie z monitora na zajęciach z uczniami ze SPE pozwoli na zastosowanie TIK w edukacji i terapii, umożliwi wielowymiarową pracę specjalistów oraz podniesie atrakcyjność zajęć przy terapii długoterminowej.