Wycieczki

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Poz. 1055)

 

Zasady ogólne

§ 1

1. Wycieczki/imprezy/zawody i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek/imprez/zawodów współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

Cele organizowania szkolnych wycieczek,/imprez/zawodów

§ 2

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

2) poznawanie kultury i języka innych państw;

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy
o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

7) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

8) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

Formy organizacji szkolnych wycieczek

§ 3

1. Wycieczki/imprezy/zawody są organizowane w formie:

1) wycieczek przedmiotowych w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz rajdów pieszych, wycieczek rowerowych
i innych,

3) wyjazdów edukacyjnych (konkursy, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe, wyjazdy na basen, do teatru, kina),

4) wyjść poza teren szkoły obrębie miejscowości (miejsca pamięci, różne instytucje i placówki itp.) w trakcie planowanych zajęć

2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

 

Zasady organizacji wycieczki

§ 4

1. W organizowaniu wycieczek szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

3. Organizację wycieczki/imprezy/zawodów powierza się kierownikowi.

4. Kierownikiem szkolnej wycieczki/imprezy jest nauczyciel zatrudniony w szkole.

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

7. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca, sposobu zorganizowania wycieczki, rodzaju środka lokomocji, stopnia zdyscyplinowania grupy uczniów.

8. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel, a także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora.

9. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

10. Podczas trwania wycieczki na terenie zabudowanym w obrębie miejscowości, w której mieści się szkoła, np. wycieczki przedmiotowej, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun na 30 uczestników.

11. Podczas trwania wycieczki poza miejscowość, w której mieści się szkoła, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczestników.

12. Podczas trwania wycieczki kwalifikowanej powinien być zapewniony jeden opiekun na 10 uczestników.

13. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

14. Zgodę na udział w wycieczce ucznia, rodzic wyraża w formie pisemnej.

15. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki,

2) powiadomienie dyrektora szkoły o zamiarze zorganizowania wycieczki szkolnej/imprezy/zawodów na 1 miesiąc przed planowanym terminie,

3) przygotowanie stosownej dokumentacji najpóźniej 3 dni robocze przed terminem wyjazdu,

4) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki,

5) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

6) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

7) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom,

8) zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy,

9) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wycieczki,

10) dokonanie podziału zadań wśród uczniów,

11) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

12) omówienie z uczestnikami wycieczki przebiegu wycieczki/imprezy/zawodów,
ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa i osiągniętych celów,

13) dokonanie sprawozdania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

16. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,

2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
i przestrzegania jej regulaminu,

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,

5) wykonywanie inne zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

17. Kierownik i opiekunowie wycieczki nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków ogólnych wycieczki.

 

Dokumentacja wycieczki

§ 5

1. Dokumentacja wycieczki ujęta w § 3 ust. 1 pkt. 1-3 powinna zawierać:

1) kartę wycieczki z celami, trasą, harmonogramem, liczbą uczestników, środkiem lokomocji oraz nazwiskami kierownika i opiekunów wycieczki. – załącznik nr l,

Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI

Nazwa placówki:  

Cel wycieczki:  

Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki:  .

Termin:  

Kierownik wycieczki:  

Numer telefonu kierownika wycieczki:  

Liczba uczniów: ………………… w tym uczniów niepełnosprawnych:………………………

Klasa:

Liczba opiekunów wycieczki: 

Środek transportu:

PROGRAM WYCIECZKI

 

Data, godzina wyjazdu oraz powrotu:

Długość trasy (w kilometrach):

Miejscowość docelowa i trasa powrotna:

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu:

Adres miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki
i miejsca żywienia:

 

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

Kierownik

…………………………………

(czytelny podpis)

Opiekunowie:

1 ……………………………………….

2 ……………………………………….

3 ………………………………………

(czytelne podpisy)

ZATWIERDZAM

…………………………………………………………

(data i podpis dyrektora)

 

Załącznik nr 2

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (w formie tabeli)

L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Pesel

Adres zamieszkania i kontakt do opiekunów

Dane opiekuna


         

Załącznik nr 3

miejscowość i data

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Nr telefonu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Zapoznałem się z programem i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………… w wycieczce szkolnej do ………………w dniach…………..

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z miejsca przyjazdu do domu.* Odbiorę osobiście dziecko z miejsca przyjazdu.*

Zobowiązuję się do wpłaty ……………… zł na pokrycie kosztów wycieczki.

 

…………………………………………………………………………

                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4a

 

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ
Z UPROSZCZONYM ROZLICZENIEM FINANSOWYM

 

Będąc kierownikiem wycieczki/imprezy odbywającej się w dniu/dniach …………… do miejscowości……….…………………… organizowanej dla klasy/klas……………………. wraz z opiekunami …………………… stwierdzam, że wycieczka/impreza przebiegła zgodnie z założonymi celami i według ustalonego planu i harmonogramu. Podczas trwania wycieczki wystąpiły następujące, godne uwagi wydarzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koszt wycieczki/imprezy w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosił …………………… Łącznie z przychodów pieniężnych otrzymałam(łem) kwotę ………… Całkowity koszt wycieczki wyniósł ……………, co w przeliczeniu na jednego uczestnika stanowi …………

Pozostała kwota w wysokości …………………… zł będzie …………………………………

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

Kierownik wycieczki

…………………………

(data i podpis)